Author Archives: blogvieclam.edu.vn

Dưỡng sinh theo quy luật tự nhiên

Những vùng khí hậu lạnh, đất cao phần nhiều lắm táo khí, những vùng đất thấp nhiều thấp khí. Cho nên khí hậu, thiên thời, tính chất của đất, nước giữa các vùng miền cũng khác nhau, nên về sinh lý và bệnh lý của con người cũng khác nhau. Người xưa cho rằng: “Trên […]